Informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA MOTOR-INFO

  1. IDENTYFIKACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRONĘ INTERNETOWĄ.
  1. PRZEDMIOT

To   INFORMACJA PRAWNA   reguluje prawa i obowiązki   MOTOR-INFO i użytkowników w związku z dostępem, nawigacją i korzystaniem z tej witryny bez uszczerbku dla faktu, że   MOTOR-INFO zastrzega sobie prawo do modyfikowania bez wcześniejszego powiadomienia treści opublikowanych w czasie nawigacji.

Poprzez nawigację, wizualizację i Korzystając z tej witryny, uzyskujesz stan użytkownika, a zatem oznacza to z Twojej strony wyraźną akceptację wszystkich klauzul, które wskazujemy w niniejszej informacji prawnej, a także pozostałych ostrzeżeń lub klauzul szczególnych, które zostały ustanowione w różnych sekcjach dotyczących wynajmowanie, korzystanie z usług, produktów, rejestracji lub sekcji Strony.

W związku z tym, jeśli nie akceptujesz klauzul zawartych w niniejszej Informacji prawnej, musisz powstrzymać się od uzyskiwać dostęp i / lub korzystać z usług i / lub treści udostępnionych na Stronie, opuszczając ją.

MOTOR-INFO może zakończyć, zawiesić lub przerwać dostęp do treści w dowolnym momencie bez uprzedzenia dwie strony, bez możliwości żądania przez Użytkownika jakiegokolwiek odszkodowania.

  1. DOSTĘP DO WITRYNY

Jako użytkownik naszego serwisu, zobowiązujesz się nie korzystać ze Strony w celu prowadzenia działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym i ogólnie do korzystania z niej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Informacji Prawnej. Podobnie zobowiązuje Cię do powstrzymania się od prowadzenia działań reklamowych lub komercyjnych poprzez wysyłanie wiadomości wykorzystujących fałszywą tożsamość.

MOTOR-INFO jako dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Stronę usługi informacyjnej i treści, zarówno w swoich własnych usługach, jak i usługach osób trzecich, z którymi ma podpisane umowy, nie ponosząc odpowiedzialności za treści, które wbrew niniejszym warunkom użytkownicy mogą wysyłać lub publikować, będąc Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich prawdziwość i zgodność z prawem.

MOTOR-INFO może przerwać działanie strony, z której korzysta użytkownik i rozwiązać natychmiast relacja z użytkownikiem, jeśli wykryje użycie Strony lub którejkolwiek z oferowanych na niej usług, które można uznać za sprzeczne z tym, co jest wyrażone w niniejszej Informacji prawnej.

Treść oferowanych usług i jego   są ograniczone do użytkowników powyżej 18 lat .   MOTOR-INFO przypomina użytkownikom pełnoletnim, którzy opiekują się nieletnimi, że ich wyłączną odpowiedzialnością będzie określenie, które usługi i / lub treści nie są odpowiednie dla wieku tych ostatnich. W przypadku dostępu i rejestracji osoby małoletniej zakłada się, że wspomniany dostęp został dokonany za uprzednią i wyraźną zgodą ich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych,   MOTOR-INFO zastrzega sobie prawo do przeprowadzania tylu weryfikacji i kontroli, ile uzna za stosowne w tym zakresie.

MOTOR-INFO informuje, że istnieją programy komputerowe które umożliwiają filtrowanie i blokowanie dostępu do określonych treści i usług w taki sposób, aby rodzice lub opiekunowie mogli na przykład decydować, do których treści i usług internetowych mają dostęp nieletni, a do których nie.

W żadnym wypadku   MOTOR-INFO będzie odpowiedzialny za prawdziwość danych dostarczonych przez użytkowników, więc każdy z nich będzie wyłącznie odpowiedzialny za informacje przekazane   MOTOR-INFO jest adekwatne, dokładne, aktualne i precyzyjne lub w inny sposób przedstawia możliwe konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z braku jakości i prawdziwości danych.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Całość tej strony: tekst, obrazy, marki, grafika, logo, przyciski, pliki oprogramowania, kombinacje kolorów, jak również struktura, wybór, układ i prezentacja treści jest chroniona przez przepisy dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, które zabraniają jej powielania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania i przekształcania, z wyjątkiem użytku osobistego i prywatnego.

MOTOR-INFO nie gwarantuje, że zawartość jest dokładna lub wolna od błędów, ani że swobodne korzystanie z niej przez użytkownika nie narusza praw osób trzecich. Odpowiedzialność za dobre lub złe wykorzystanie tej strony i jej zawartości ponosi reklama użytkownika.

Podobnie, całkowite lub częściowe powielanie, retransmisja, kopiowanie, przekazywanie lub retransmisja informacji zawartych na Stronie, niezależnie od jej celu i zastosowanych środków, jest zabronione. bez uprzedniej zgody   INFORMACJE O SILNIKU .

  1. ŁĄCZA LUB ŁĄCZA

Al Jak wskazaliśmy wcześniej, nasza strona, oprócz łączy do produktów, może zawierać łącza do witryn osób trzecich. Powtarzamy, że strony należące do tych stron trzecich nie zostały sprawdzone ani nie podlegają kontroli ze strony   INFORMACJE O SILNIKU , więc   MOTOR-INFO nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych ani za środki podjęte w zakresie prywatności lub przetwarzania danych osobowych lub innych osób, które mogą się pojawić.

MOTOR-INFO zaleca uważne przeczytanie warunków użytkowania, polityki prywatności, uwag prawnych i / lub podobnych tych witryn.

W przypadku być zainteresowany aktywacją linku do dowolnego z   MOTOR-INFO musi to przekazać, uzyskując wyraźną zgodę na utworzenie łącza.   MOTOR-INFO zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się aktywacji linków do swojej witryny internetowej.

  1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MOTOR-INFO nie będzie bezpośrednio ani pośrednio odpowiedzialny za:

Jakość usług, szybkość dostępu, prawidłowe działanie lub dostępność lub ciągłość działania Strony.

Uszkodzenia sprzętu użytkownika, które mogą być spowodowane korzystaniem ze Strony.

Przypadki, w których osoba trzecia naruszając ustalone środki bezpieczeństwa, uzyskuj dostęp do wiadomości lub   użyj   dla     umorzenie   wirusy komputerowe.

Wady i wady wszelkiego rodzaju treści przesyłanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych.

Legalność, wiarygodność i użyteczność treści, które użytkownicy przekazują z wykorzystaniem tej strony lub oferowanych na niej usług, a także jej prawdziwości lub dokładności.   MOTOR-INFO nie kontroluje sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Strony, ani nie gwarantuje, że robią to zgodnie z postanowieniami niniejszej informacji prawnej.

Na przykład i bez ograniczeń, użytkownik będzie odpowiedzialny za:

De     zawartość   wprowadzono   przez   je,   zwłaszcza   z     dane   oraz informacje wprowadzane i wysyłane do Spółki za pośrednictwem Strony lub na Stronie.

Wykonywania jakichkolwiek działań na stronach osób trzecich lub działań niezgodnych z prawem, szkodliwych dla praw, szkodliwych i / lub szkodliwe.

Naruszenie któregokolwiek z powyższych zobowiązań przez użytkownika może pociągać za sobą podjęcie odpowiednich środków przewidzianych prawem oraz wykonywanie swoich praw i obowiązków przez   MOTOR-INFO możliwość usunięcia lub zablokowania konta naruszającego użytkownika, bez możliwości odszkodowania za spowodowane szkody.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH

Zgodnie z przepisami Ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, wszystkie Dane osobowe podane podczas korzystania z naszej strony będą traktowane zgodnie z postanowieniami   Polityki prywatności  , którą każdy użytkownik musi wyraźnie zaakceptować przed przekazaniem danych osobowych za pośrednictwem innego formularze udostępniane w sekcjach naszej strony.

MOTOR-INFO stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa zawartych danych osobowych w celu uniknięcia jego zmiana, utrata, leczenie lub nieautoryzowany dostęp, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter danych i ryzyko, na jakie są one narażone, oraz odpowiednio zarządza swoim środowiskiem serwerowym, mając infrastrukturę firewall   ścisłego przestrzegania.

Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, sprzeciwu i anulowania, wysyłając wiadomość e-mail na adres:   [email protected] ,   wskazując w nagłówku:   OCHRONA DANYCH.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych przekazanych   INFORMACJE O SILNIKU.

  1. POLITYKA COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykorzystywania plików cookies, ich użycie będzie traktowane zgodnie z postanowieniami sekcji o nazwie   Polityka cookies   istniejące w chwili obecnej i że każdy użytkownik musi przeczytać, zaakceptować i / lub ograniczyć   podczas   nawigacji, o czym wyraźnie informuje baner o plikach cookie na naszej stronie internetowej oraz o dodatkowych informacjach wyświetlanych na temat wykorzystania w niej plików cookie. Użytkownik może ograniczyć pobieranie COOKIES z poziomu opcji przeglądarki.

  1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WŁAŚCIWA JURYSDYKCJA.

To Nota prawna została sporządzona w języku hiszpańskim i podlega obowiązującemu ustawodawstwu hiszpańskiemu, które będzie stosowane w kwestiach interpretacji, ważności i wykonania, które nie są przewidziane w niniejszym dokumencie.   MOTOR-INFO i Użytkownik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, poddają się sądom i trybunałom miejsca zamieszkania Użytkownika w przypadku wszelkich kontrowersji, które mogą się pojawić. W przypadku, gdy Użytkownik ma miejsce zamieszkania poza Hiszpanią,   MOTOR-INFO i Użytkownik poddają się, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, sądom w Barcelonie w Hiszpanii.