Wettelijke bepalingen

MOTOR-INFO JURIDISCHE KENNISGEVING

  1. IDENTIFICATIE VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WEBSITE.
  1. OBJECT

Deze   JURIDISCHE KENNISGEVING   regelt de rechten en plichten van   MOTOR-INFO en van de gebruikers met betrekking tot de toegang tot, navigatie en het gebruik van deze website, onverminderd het feit dat   MOTOR-INFO behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud ervan te wijzigen, wanneer de navigatie geldig is.

Via navigatie, visualisatie en Door deze website te gebruiken verkrijgt u de conditie van de gebruiker en impliceert daarom van uw kant de uitdrukkelijke aanvaarding van alle clausules die we aangeven in deze juridische kennisgeving, evenals de rest van de waarschuwingen of specifieke clausules die zijn vastgelegd in de verschillende secties voor de inhuren, gebruik van diensten, producten, registraties of secties van de pagina.

Daarom, als u de clausules in deze juridische kennisgeving niet accepteert, moet u zich onthouden van toegang krijgen tot en / of gebruik maken van de diensten en / of inhoud die aan u beschikbaar zijn gesteld op de pagina en deze verlaten.

MOTOR-INFO kan beëindigen, opschorten of onderbreken , op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de inhoud twee van de pagina, zonder dat de Gebruiker de mogelijkheid heeft om enige compensatie te eisen.

  1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website, bent u verplicht om de pagina niet te gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wetten, goede zeden, openbare orde en, in het algemeen, om de pagina te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd. Evenzo verplicht het u om geen reclame of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

MOTOR-INFO treedt uitsluitend op als verantwoordelijke voor de pagina in zijn hoedanigheid van aanbieder van een informatie- en inhoudsdienst, hetzij op zijn eigen diensten, hetzij op diensten van derden waarmee hij overeenkomsten heeft gesloten, niet verantwoordelijk voor de inhoud die gebruikers, in strijd met deze voorwaarden, kunnen verzenden of publiceren, zijnde De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid en wettigheid ervan.

MOTOR-INFO kan de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt, onderbreken en onmiddellijk oplossen de relatie met de gebruiker als hij een gebruik van de pagina of een van de daarin aangeboden diensten detecteert dat als strijdig kan worden beschouwd met wat in deze juridische kennisgeving wordt uitgedrukt.

De inhoud van de aangeboden diensten en het gebruik ervan   zijn beperkt tot gebruikers ouder dan 18 jaar .   MOTOR-INFO herinnert gebruikers die de wettelijke leeftijd hebben, die de leiding hebben over minderjarigen, eraan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen welke diensten en / of inhoud niet geschikt zijn voor de leeftijd van laatstgenoemden. In het geval dat toegang en registratie door een minderjarige plaatsvindt, wordt aangenomen dat die toegang is verleend met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers,   MOTOR-INFO behoudt zich het recht voor om zoveel verificaties en controles uit te voeren als het in dit opzicht nodig acht.

MOTOR-INFO informeert u dat er computerprogramma's zijn waarmee de toegang tot bepaalde inhoud en diensten kan worden gefilterd en geblokkeerd, zodat bijvoorbeeld ouders of voogden kunnen beslissen tot welke internetinhoud en -diensten minderjarigen wel en welke niet kunnen.

In geen geval   MOTOR-INFO is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, dus elk van hen is als enige verantwoordelijk voor de informatie die aan   MOTOR-INFO is toereikend, nauwkeurig, up-to-date en nauwkeurig of anderszins van de mogelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebrek aan kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

  1. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De hele pagina: tekst, afbeeldingen, merken, grafische afbeeldingen, logo's, knoppen, softwarebestanden, kleurencombinaties, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud ervan, wordt beschermd door de wetten inzake intellectuele en industriële eigendom en is de reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie ervan verboden, behalve voor persoonlijk en privégebruik.

MOTOR-INFO garandeert niet dat de inhoud nauwkeurig of vrij van fouten is of dat het gratis gebruik ervan door de gebruiker geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid advertentie van de gebruiker.

Evenzo is de volledige of gedeeltelijke reproductie, heruitzending, kopiëren, overdracht of heruitzending van de informatie op de pagina, ongeacht het doel en de middelen die ervoor worden gebruikt, verboden. zonder voorafgaande toestemming van   MOTOR-INFO .

  1. LINKS OF LINKS

Al Zoals we eerder hebben aangegeven, kan onze pagina, naast productlinks, links naar sites van derden bevatten. We herhalen dat de pagina's van deze derde partijen niet zijn gecontroleerd en ook niet zijn onderworpen aan controles door   MOTOR-INFO , dus   MOTOR-INFO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die worden genomen met betrekking tot uw privacy of de verwerking van uw persoonlijke gegevens of anderen die zich kunnen voordoen. / p>

MOTOR-INFO raadt aan om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de juridische mededelingen en / of soortgelijke sites zorgvuldig te lezen.

In het geval van geïnteresseerd zijn in het activeren van een link naar een van de   MOTOR-INFO moet het communiceren en de uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om de link te maken.   MOTOR-INFO behoudt zich het recht voor om bezwaar te maken tegen het activeren van links naar haar website.

  1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

MOTOR-INFO is niet direct of indirect verantwoordelijk voor:

De kwaliteit van de service, de snelheid van toegang, de correcte werking of beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de pagina.

Schade die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker door het gebruik van de pagina.

Gevallen waarin een derde partij , in strijd met de vastgestelde beveiligingsmaatregelen, toegang krijgen tot de berichten of de   gebruik   voor   de   remissie van   computervirussen.

De ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die wordt verzonden, verspreid, opgeslagen of beschikbaar gesteld.

De wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud die gebruikers verzenden met het gebruik van de pagina of de diensten die erop worden aangeboden, evenals de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid ervan.   MOTOR-INFO heeft geen controle over het gebruik dat gebruikers van de pagina maken, noch garandeert het dat ze dit doen in overeenstemming met de bepalingen van deze juridische kennisgeving.

Bij wijze van voorbeeld en zonder beperking is de gebruiker verantwoordelijk voor:

De   de   inhoud   geïntroduceerd   door   hen,   vooral   van   de   gegevens   en informatie ingevoerd en verzonden naar het bedrijf via de pagina of op de pagina.

Van de uitvoering van elk type actie op de pagina's van derden, of illegale acties, schadelijk voor rechten, schadelijk en / of schadelijk.

De schending van een van de bovenstaande verplichtingen door de gebruiker kan het nemen van de juiste maatregelen met zich meebrengen die vallen onder de wet en bij de uitoefening van hun rechten of plichten door   MOTOR-INFO in staat zijn om het account van de overtredende gebruiker te verwijderen of te blokkeren, zonder de mogelijkheid van enige vergoeding voor de veroorzaakte schade.

  1. PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, De persoonlijke gegevens die tijdens het gebruik van onze pagina worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het   Privacybeleid   dat elke gebruiker uitdrukkelijk moet accepteren voordat hij persoonlijke gegevens verstrekt via de verschillende formulieren die beschikbaar worden gesteld in de secties van onze pagina.

MOTOR-INFO neemt de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen om te vermijden de wijziging, het verlies, de behandeling of onbevoegde toegang, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de gegevens en de risico's waaraan ze zijn blootgesteld, en het beheert zijn serveromgeving op gepaste wijze, met een firewall-infrastructuur   van strikte naleving.

U kunt de rechten van toegang, rectificatie, verzet en annulering uitoefenen door een e-mail te sturen naar:   [email protected] ,   geeft in de header aan:   GEGEVENSBESCHERMING.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die aan   MOTOR-INFO.

  1. COOKIESBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving over het gebruik van cookies, zal het gebruik ervan worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de sectie genaamd   Cookiebeleid   bestaande in het heden en dat elke gebruiker moet lezen, accepteren en / of beperken   tijdens   navigatie, zoals uitdrukkelijk geïnformeerd door de banner over cookies op onze website en de aanvullende informatie die wordt weergegeven over het gebruik van cookies erop. De gebruiker kan het downloaden van COOKIES beperken via de browseropties.

  1. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTSGEBIED.

Dit Juridische kennisgeving is geschreven in het Spaans en is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving, die zal worden toegepast in wat in het heden niet is voorzien op het gebied van interpretatie, geldigheid en uitvoering.   MOTOR-INFO en de Gebruiker, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enige andere jurisdictie, onderwerpen zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de Gebruiker voor elke controverse die kan ontstaan. In het geval dat de gebruiker woonachtig is buiten Spanje,   MOTOR-INFO en de gebruiker onderwerpen zich, uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken van Barcelona, ​​Spanje.